ලක්ෂ්මන් කෝට්ටගේ මහතා
ගරු උප සභාපති

ගරු සභාපති - ආගම හා සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා වූ ජාතික සභාව.

Location: Colombo

ගරු සභාපති – ආගම හා සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා වූ ජාතික සභාව.