උපුල් රූපසිංහ මහතා
ගරු උප සභාපති

ගරු සභාපති - සාමාජික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික සභාව

Location: Colombo

ගරු සභාපති – සාමාජික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික සභාව