‎වෛද්‍ය රානි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය
ගරු උප සභාපති

ගරු සභාපති - මාධ්‍ය සඳහා ජාතික කවුන්සිලය

Location: Colombo

ගරු සභාපති – මාධ්‍ය සඳහා ජාතික කවුන්සිලය