වීඩීයෝ ගැලරිය

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ  102 වන සැමරුම වෙනුවෙන් 2021 දෙසැම්බර් මස 17 වන දින  ජාතික රූපවාහිනියේ ආයුබෝවන් සුභ දවසක් වැඩසටහනේදී සම්මේලනයේ ගරු නියෝජ්‍ය සභාපති රොෂාන් සම්පත් මද්දුමගේ මහතා සහ ගරු උප සභාපති වසන්ත ද සිල්වා මහතා සහභාගී වූ  මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

බොදු සමුලු පිය සටභන්

 

 

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ  102 වන සැමරුම වෙනුවෙන් 2021 දෙසැම්බර් මස 21 වන දින  ස්වාධීන රූපවාහිනියේ හත්වෙනි පැය වැඩසටහනේදී සම්මේලනයේ  ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා සහ ගරු නියෝජ්‍ය සභාපති රොෂාන් සම්පත් මද්දුමගේ මහතා සහභාගී වූ  මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

Presentation of the proposed listing of recommendations
Diviyagaha Yasassi Himi Speech
ACBC - Buddhist Rights Commission - Inquiry - Batticaloe