විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලින්ද්‍ර රණසිංහ මහතා
ගරු උප සභාපති

ගරු සභාපති - ජාතික හා බුද්ධාගම පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා වූ ජාතික සභාව 

Location: Colombo

ගරු සභාපති – ජාතික හා බුද්ධාගම පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා වූ ජාතික සභාව