අයදුම්පත්

Alternative Constitutional Arrangement For Sri Lanka
යාවජීව සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත් පත්‍රය
සමාජ හා සමිති සාමාජික අයදුම්පත