අප අමතන්න

අප අමතන්න

ඔබගේ දායකත්වයට ස්තූතියි. වැඩිදුර විස්තර සඳහා පහත සඳහන් පෝරමය පුරවන්න. අපගේ නියෝජිතයෙක් ඔබ අමතනු ඇති

තොරතුරු
ලිපිනය

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය
අංක 380, බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ – 07,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන

+94 11 2691695

ෆැක්ස්

+94 11 2688517

විද්‍යුත් තැපෑල

info@acbc.lk
acbc380@gmail.com

Location Map