නිලිකා සේනානායක මහත්මිය
ගරු උප සභාපති

ගරු සභාපති - ළමා රැකවරණය සඳහා වූ ජාතික සභාව

Location: Colombo

ගරු සභාපති – ළමා රැකවරණය සඳහා වූ ජාතික සභාව