විශ්‍රාමික රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් මහතා
ගරු උප සභාපති

ගරු සභාපති - තරුණ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වූ ජාතික සභාව

Location: Colombo

ගරු සභාපති – තරුණ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වූ ජාතික සභාව