ඉල් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සවනක් රැස් වැඩසටහන.

Categories :

මෙවර ඉල් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සවනක් රැස් වැඩසටහන සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ජාතික ආගමික හා සංස්කෘතික මණ්ඩලයේ ගරු සභාපති සමන්තා සුමතිපාල මැතිනියගේ සහභාගිත්වයෙන් බත්තරමුල්ලේ සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේදී පැවැත්විය.