එඩ්මන් වික්‍රමසිංහ මහතා
ගරු සහකාර ලේකම්වරු
Location: Colombo