විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවී පීරිස් මහතා
ගරු සහකාර ලේකම්වරු
Location: Colombo