තුෂාර දිලුම් වාහලතන්ත්‍රී මහතා
ගරු සමලේකම්වරු
Location: Colombo