ඉශාන් බුද්ධික එදිරිසූරිය මහතා
ගරු සමලේකම්වරු
Location: Colombo