කිරිමුදියන්සේ මානප්පෙරුම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය – පිරිමි

කිරිමුදියන්සේ මාන්නප්පෙරුම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
හතලිස්පහුව, පොල්ගහවෙල
දුරකථනය – 037-2242029

කු/පොතුහැර මහා විද්‍යාලයේ පර්ෂද විදුහල්පතිව සිටි, කිරිමුදියන්සේ මාන්නප්පෙරුම මහතාට පිං පිණිස එතුමාගේ බිරිඳ වූ සුභද්‍රා පෙරේරා මහත්මිය මෙම ඉඩම හා නිවස පිරිමි ළමා නිවාසයක් සඳහා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිෙමිලනයට 1991 මැයි මස 09 වන දින පරිත්‍යාග ඛරන ලදී.දැනට ළමුන් 16 දෙනෙකු නේවාසිකව සිටින අතර, මෙම දරුවන් කු/රද්මල්ගොඩ මහා විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන අතර, දහමි අධ්‍යාපනය සඳහා හතලිස්පහුව විහාරස්ථානයේ ශ‍්‍රී සුමනසාර දහමි පාසලට යවනු ලබයි.

ගරු සභාපති – සුභද්‍රා පෙරේරා මහත්මිය
ගරු උපසභාපති – දයානි මානවඩුගේ මහත්මිය
ගරු ලේකම් – නිමාලි විජේආරච්චි මෙනවිය
ගරු භාණ්ඩාගාරික -නයෝමි නිරෝෂා මහත්මි