දොස්තර බී. එස්. යවර්ධන දම්පති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය – පිරිමි

Categories :

දොස්තර බී.එස්. ජයවර්ධන මැති මැතිණි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
වැලිගමිපිටිය,ජාඇල.
දුරකථනය – 011- 2230520

දානපති දොස්තර බී.එස්. ජයවර්ධන දමිපතීන් විසින් අසරණ පිරිමි ළමුන් සඳහා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිෙමිලනය වෙත පරිත්‍යාග කරන ලද ඉඩමි හා ගොඩනැගිල්ලේ මෙම නිවාසය 1969 මාර්තු මස 13 වැනි දා ආරමිභ කෙරිණ.ෙමි වන විට දරුවන් 22 දෙනෙකු නේවාසිකව සිටින අතර, සිය`ඵ දෙනා පාසල් අධ්‍යාපනය ලබයි.

ගරු සභාපති – සුනිල් පේ‍්‍රමසිරි මහතා
ගරු උපසභාපති – ඩබ්.ඞී. වික‍්‍රමරත්න මහතා
ගරු ලේකම් -උදේනි රම්‍යා සමරදිවාකර මහත්මිය
ගරු භාණ්ඩාගාරික – වසන්ත සිල්වා මහතා