ගංගොඩවිල බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය – කාන්තා

Categories :

ගංගොඩවිල බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
436/12, හයිලෙවල් පාර, දෙල්කඳ හන්දිය,
ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.
දුරකථනය – 011- 2853331

වර්ෂ 1957 බාලිකා නිවාසයක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලදී. දැනට නේවාසික සිසුවියන් 70 දෙනෙකු මෙහි සෙවන ලබයි.

ගරු සභාපති – මානෙල් පෙරේරා මහත්මිය
ගරු උපසභාපති – නෙලූම් සේනාධීර මහත්මිය
ගරු ලේකම් – නිතිඥ කුෂ්ලානි රාජකරුණා මහත්මිය
ගරු භාණ්ඩාගාරික – සුසන්ත පෙරේරා මහතා