සමස්ත ලංකා  බෞද්ධ මහා සම්මේලනය විසින් වාර්ෂිකව පිරිනමනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන නව මුහුණුවරකින් එළි දැක්වීමේ උත්සවය 2021.නොවැම්බර් 27 වැනි දින බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ  මැතිතුමාගේ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  පවත්වන ලදී , එහි දී අනුග්‍රහ දායකයින් විසින් තම අනුග්‍රහ දායකත්වය ලබාදීම   සහ  ශිෂ්‍යත්ව  වැඩසටහන සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රසිද්ධත්වයට පත් කිරීම   සිදුවිය . , එසේ ම මේ සම්බන්ධ වූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ද එදින  පවත්වන්නට විය,
තවද බෞද්ධ  සම්මේලනයේ  ජාත්‍යන්තර මණ්ඩලයේ ගරු  උප සභාපති  ආචාර්ය නිමල් හෙට්ටිආරච්චි  මහතා  විසින්  රුපියල් ලක්ෂ 10 ක ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලක් ලබා  දීමට එකඟතාවය පළ කරන ලදී
 මෙම අධ්‍යාපනික  ශිෂ්‍යත්ව 100 ‍යක් පිරිනැමීමෙ  ව්‍යාපෘතිය අප  සම්මේලනයේ ගරු  කෘත්‍යාධිකාරී  මණ්ඩල –   විශේෂ ව්‍යාපෘති උපදේශක  – ශිෂ්‍යත්ව කමිටු සභාපති  උපේෂ් පෙතියාගොඩ  මහතාගේ මූලිකත්වයෙන්  සිදු කරනු ලබයි ,