මෙවර ශ්‍රී බු.ව. 2563/2019 බෞද්ධ සාහිත්‍ය උත්සවයේදි 2018 වසරේ මුද්‍රණයෙන් පළවූ කෘතීන් අතර ප්‍රශස්ත මට්ටමේ සම්මානයට පාත්‍ර වූ ග්‍රන්ථයන් එකතුව.