බොදු සමුළු කටින චිවරය ,අද දින නොවැ 1 දාමාලඹෙි  ජෙෂ්‍යඨ පුරවැසි නිවාසයේදි   පුජෝපහාර වන්දනා ලැබු වගයි