ජගත් සුමතිපාල මහතා
ගරු හිටපු සභාපති
Location: Colombo