සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය සහ ජාතික සංවිධාන ඒකාබද්ධ ක්‍රියාන්විතය සමග එක්ව කෙටුම්පත් කරන ලද සමාජ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ රට සුරකින ගමන්මග යනුවෙන් වර්තමාන ආර්ථික අර්බුදයට විසදුම් මාලාව අතිපූජ්‍ය මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙත පිළිගැන්වීම සිදු කරන ලදී.