2022 නව වසර ආරම්භය
සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා අැතුළු ගරු කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ  ප්‍රධානත්වයෙන් 2022 නව වසර සඳහා බෞද්ධ මහා  සම්මේලනයේ  කාර්යාල  කටයුතු  ආරම්භය සිදු විය .