මෙවර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවය  සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ  102 වන සැමරුමට සමගාමීව  දෙසැම්බර් මස 19 වන දින  සුළං බල, සුළං හා ජල  විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතාගේ සහ සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා ඇතුළු කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩයේ ප්‍රධානත්වයෙන් සම්මේලන මූලස්ථානයේ  දී පවත්වන ලදී.
එහිදී 1වන අදියර ලෙස  ශිෂ්‍යත්ව ලාභින්  වශයෙන් – සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේලා 09, වෛද්‍ය පීඨ සිසුන් 02 ,  විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් 03,  පාසල්  සිසුන් 02,  මඩකලපුව ශාඛාවේ නිර්දේශ මත පාසල් සිසුන්  13, බෞද්ධ ශිෂ්‍ය සම්මේලනයේ සිසුන්  03 සහ බෞද්ධ සම්මේලනයේ කාර්ය මණ්ඩයේ  සිසුන් 03 වශයෙන් ශිෂ්‍යත්ව 35ක් ප්‍රදානය කිරීම සිදු විය.