සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය සමඟ ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරනු ලබන බෞද්ධ සාහිත්‍ය උත්සවයේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පසුගියදා මහාචාර්ය එම්. බී ආරියපාල ශාලාවේදී පැවැත්විය. එහිදී 2018 වසරේ මුද්‍රණයෙන් පළවූ කෘතීන් අතර ප්‍රශස්ත මට්ටමේ ග්‍රන්ථ සම්මානයට නිර්දේශ විය. එම ග්‍රන්ථ පහත දැක්වේ.

  • Chairman – Mr. Lenin Indika.
  • Vice President – Mr. Duminda Sanjeewa Balasuriya.
  • Secretary – Mrs. Ramani Subasinghe.
  • Deputy Secretary – Mr. Saman Priyankara Nammuni.
  • National Organizer – Mrs. Gaya Ramya Alwis

Advisory Board.

  1. Dr. Edwin Ariyadasa.
  2. Mr. Siser Sudusinghe.
  3. Mrs. Mayuri Abeysinghe