ජාතික මණ්ඩල

ජාතික හා බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ ජාතික විමර්ශන මණ්ඩලය

සිංහල බෞද්ධයන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට පටහැනිව නැගී එන බලවේග සිංහල සංස්කෘතියට, බෞද්ධ දියුණුවට බාධා වනසුලූ හා පටහැනි දෑ පිළිබඳව විමසිලිමත්වීම ද, එවැනි කටයුතු නවතාලීමත් ඒවාට එරෙහිව ක්‍රියාකර බෞද්ධ හා ජාතික අයිතිවාසිකම් රැක ගැනිමට පියවර ගැනීමද, ඊට අදාල දත්ත රැස් කිරීමද, පොදුවේ රටට ජාතියට අහිතකර සිදුවීම් පිළිබඳව වාර්ථා කිරීම මෙම මණ්ඩලයේ වගකීම වේ.

සභා නිලධාරීන්

ගරු සභාපති
ලලින්ද්‍ර රණවීර මහතා
ලිපිනය : අංක. 111/2, මෝල්පෙ පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව.
දුරකථන අංකය : 071 859 2609

ගරු උපසභාපති

ගරු ලේකම්
Mrs. Pani Wewala
Contact Number: 077 7803283

ගරු භාණ්ඩාගාරික
බන්දුල කන්නන්ගර මහතා
ලිපිනය : අංක. 66/59, සුහද මාවත, වෑකඩ, පානදුර.
දුරකථන අංකය : 071 859 2609, 038 228 5134