ජාතික මණ්ඩල

සාමාජික සමිති සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලය
සම්මේලනයේ සාමාජිකත්වය දරන සියලූම සමිති සමාගම් තව තවත් දියුණු කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කිරීම, ඒ ඒ පලාත්, දිස්ත්‍රීක්ක හා ගම්වල, විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ සමිති නොමැති ප්‍රදේශවල, බෞද්ධ සමිති සමාගම් පිහිටුවා සම්මේලනයේ සාමාජිකයන් වශයෙන් එම සමිති  බඳවාගෙන ඒවා තව තවත් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට හා සම්මේලනයේ ප්‍රාදේශීය ශාඛා යෝග්‍යයයි හැගෙන පරිදි ඒ ඒ ප්‍රදේශවල පිහිටුවාලීමට උනන්දුවෙන් ක්‍රියා කිරීම, ඒ ඒ ප්‍රදේශවල හා ගම්වල බෞද්ධ කටයුතු ආරම්භ කොට පවත්වාගෙන යාමට ක්‍රියා කිරීම, බෞද්ධ තරුණ තරුණියන් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු කෙරෙහි උනන්දු කරවාලීමට ක්‍රීයා කරවීම හා  මෙම සමිති සමාගම් වල කටයුතු නිසි ආකාරව මෙහෙය වීම සඳහා  අවශ්‍ය වුවහොත් ව්‍යවස්ථාවන් සකස්කර කෘත්‍යාධීකාරී හා මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව පිළියෙල කිරීමද මෙම මණ්ඩලයේ වගකීම වේ.