ජාතික මණ්ඩල

ජාතික අධ්‍යාපන මණ්ඩලය

අධ්‍යාපන කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීම, සැලසුම් කිරීම හා නිර්දේශ කිරීම ද එවැනි කටයුතුවලට මුදල් ලබා ගැනීමද ජාතික අධ්‍යාපන පටිපාටීන් බෞද්ධයන් කෙරෙහි බලපාන ආකාරය පිළිබඳ විමසිලිමත්වීම හා බෞද්ධයන්ට හෝ අප සංස්කෘතියට අහිතකර අධ්‍යාපන කටයුතුවලට විරුද්ධව ක්‍රියා කිරීම ද , විධායක මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලබන අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම ද, ජාතික අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ කාර්යයන් වෙති.

සභා නිලධාරීන්

ගරු සභාපති
කේ. ගමගේ මහතා
ලිපිනය : අංක 244, රජමහාවිහාර පාර, කෝට්ටේ
දුරකථන අංකය : 077 322 0441

ගරු උපසභාපති
නීතිඥ ඩිලාන් සිංගප්පුලි මහතා
ලිපිනය : අංක 200/සී, පන්නිපිිටිය පාර, තලවතුගොඩ.
දුරකථන අංකය : 071 252 6441

ගරු ලේකම්
එන්. ඒ. ඒ. පී. කේ. නැදුරන මහතා
ලිපිනය : කරදන හවුස්, කහහේන, වග.
දුරකථන අංකය : 077 220 4484

ගරු භාණ්ඩාගාරික
රංජිත් දිසානායක මහතා
ලිපිනය : අංක 5 සී, වෙදගෙවත්ත, රාජගිරිය.
දුරකථන අංකය : 071 435 3784