ජාතික මණ්ඩල

ජාතික සමාජ සේවා මණ්ඩලය

සම්මේලනයේ සමාජ සේවා කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීම, සැලසුම් කිරීම, හා නියම කිරීම ද, ජාතික සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙති. අවශ්‍ය වන ආයතනයන්හි වෘත්තීය පුහුණු කිරීමේ කටයුතු ද, ඒ ඒ නිවාස පාලක සභා මගින් සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ මෙහෙයවීම හා අනුග්‍රහය යටතේ පවත්වාගෙන යා යුතුය.

සභා නිලධාරීන්

ගරු සභාපති
වසන්ත ද සිල්වා මහතා
ලිපිනය : අංක. 335/1, රජමහා විහාර පාර, කෝට්ටේ.
දුරකථන අංකය : 077 7389077, 011 4302092, 011 2434530

ගරු උපසභාපති
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතා
ලිපිනය : විනිසුරු නිල නිවාස, බැද්දගාන, පිටකෝට්ටේ.

ගරු ලේකම්
නන්ද කුමාර මිගුන්තැන්න මහතා
ලිපිනය : අංක. 21/6, බුත්ගමුව පාර, කලපළුවාව, රාජගිරිය.
දුරකථන අංකය : 071 479 0161

ගරු භාණ්ඩාගාරික
සරත් සොයිසා මහතා
ලිපිනය : අංක. 128, කුමාරතුංග මාවත, ගම්පහ
දුරකථන අංකය :071 847 7200