ජාතික මණ්ඩල

ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලය

ලෝක බෞද්ධ සම්මේලනය නියෝජනය කිරීම, ථේරවාදී බුදු දහම ආරක්ෂා කිරීම, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කටයුතු කිරීම, බෞද්ධ රටවල් සමඟ සබඳතා පැවැත්වීම, එම රටවල් සඳහා ආපදා තත්ත්වයන්හිදී පිහිට වීම, ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සමුළුවට සහභාගී වීම හා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමේදී සංවිධානය කටයුතු සිදු කිරීම.

සභා නිලධාරීන්

ගරු සභාපති
මහාචාර්ය ලක‍ෂ්මන් ආර් වටවල මහතා
ලිපිනය : අංක. 102/5, බාන්ස් පෙදෙස, කොළඹ 07.
දුරකතන අංකය : 077 731 8565

ගරු උපසභාපති
අධිනීතිඥ සුමති ධර්මවර්ධන මහතා
ලිපිනය : අංක. 101, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ – 08
දුරකතන අංකය : 077 7711733

ගරු ලේකම්
දියුණි ගුණවර්ධන මෙනවිය
ලිපිනය : අංක. 85/1, ජයපුර වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංකය : 0777414089

ගරු භාණ්ඩාගාරික
පුථුලා පාරමී මායාකඩුව මහත්මිය
ලිපිනය : අංක. 3, 33 වන පටුමඟ, බගතලේපාර, කොළඹ 03.
දුරකතන අංකය : 077 395 4636