ජාතික මණ්ඩල

ජාතික ළමාරක්ෂණ මණ්ඩලය

අධ්‍යාපන කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීම, සැලසුම් කිරීම හා නිර්දේශ කිරීම ද එවැනි කටයුතුවලට මුදල් ලබා ගැනීමද ජාතික අධ්‍යාපන පටිපාටීන් බෞද්ධයන් කෙරෙහි බලපාන ආකාරය පිළිබඳ විමසිලිමත්වීම හා බෞද්ධයන්ට හෝ අප සංස්කෘතියට අහිතකර අධ්‍යාපන කටයුතුවලට විරුද්ධව ක්‍රියා කිරීම ද , විධායක මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලබන අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම ද, ජාතික අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ කාර්යයන් වෙති.

සභා නිලධාරීන්

ගරු සභාපති
නීලිකා සේනානායක මහත්මිය
ලිපිනය : අංක 18, ඕබන් පෙදෙස, දෙහිවල
දුරකථන අංකය : 077 317 1777

ගරු උපසභාපති
එමි. ජේ. එස්. ජේ. කේ. එල්. කරුණාරත්න මහතා
ලිපිනය : 71 ඒ, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07.
දුරකථන අංකය : 077 737 4741, 072 737 4741

ගරු ලේකම්
කේ.ඩබ්. සන්ධ්‍යා කරුණාතිලක මිය
ලිපිනය : අංක. 118/20, පන්සල පාර, මහරගම
දුරකථන අංකය : 071 532 1747, 011 284 3068

ගරු භාණ්ඩාගාරික
දයා ගුණසේකර මහතා
ලිපිනය : අංක. 23, ඕබන් පෙදෙස, දෙහිවල.
දුරකථන අංකය : 077 779 9141