මහාචාර්ය සුසිරිපාල මාලිම්බොඩ මහතා
ගරු උප සභාපති

ගරු සභාපති - අධ්‍යාපනය සඳහා වූ ජාතික සභාව

Location: Colombo

ගරු සභාපති – අධ්‍යාපනය සඳහා වූ ජාතික සභාව