සිවිරාජ අඳ බිහිරි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය – මිශ්‍ර

Categories :

සිවිරාජ අඳ බිහිරි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
මහවැව
දුරකථනය – 037- 2254747

ලෝක ප‍්‍රකට කැලණි විහාරයේ චිත‍්‍ර ශිල්පී සහ සුප‍්‍රකට චිත‍්‍ර ශාස්ත‍්‍රෙවිදී වලිමුණි සෝලියස් මැන්දිස් ශ‍්‍රීමතාණන් විසින් ඌණතා ඇති දරු දැරියන් සඳහා 1958 ජුනි 10 වැනි දින මෙම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ එයට අනුබද්ධ පාසලක් ආරමිභ කරන ලදී.අනතුරුව ඔහුගේ ජීවිත කාලයෙන් පසුව මෙහි නඩත්තු කටයුතු සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙනයාෙමි පරමාර්ථයෙන් සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිෙමිලනයට ෙමි සිය`ඵ දේ පරිත්‍යාග කරන ලදී. ඒ අනුව දැනට දෘෂ්ටි ඌණතා, ශ‍්‍රවණ ඌණතා, සෙමෙන් මනස වර්ධනය වන සහ දෙමවිපියන් අත්හළ දරුවන් 96 දෙනෙකු මෙහි නේවාසිකව අධයාපනය හදාරනු ලැෙබි.

ගරු සභාපති – එල්. චන්ද්‍රසිරි මහතා
ගරු උපසභාපති – අයි.ඒ. සරත් ඉඹුලාන මහතා
ගරු ලේකමි – බී.ඒ. අමල් සමන්ත පෙරේරා මහතා
ගරු භාණ්ඩාගාරික – ඒ.ඒ.බී. ප‍්‍රදීප් කුමාර මහතා