2022-03-24 දින මඞකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ අවුරුදු 32 කට පසු නැවත විවෘතවු  සිංහල පාසැල කල්කුඞා සිරි සීලාලංකාර සිංහල විද්‍යාලයට අවශ්‍ය
පොත් සියල්ල අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාෂන කොමිෂන් සභාවේ
අනුග්‍රහයෙන් ලබාගත් සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමේලනයේ 
ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මයා, සම්මේලනයේ මඞකලපුව
ශාඛාවේ ගරු ලේකම් විශේෂ්‍යණ වෛද්‍ය චන්දික ඉපිටකඩුව වෙත 
භාරදෙන අවස්ථාව