සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ කෘත්‍යාධිකාරි මන්ඩලය 2021 නොවැම්බර් 23 දින ගෞරවනිය ගිහි පැවිදි උපදේශක මන්ඩලය හමුවිම