සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය – සඳහම් යාත්‍රා 2019, සියවස් සැමරුම – ඉන්දියාව